Odporúčaný článok

Riešky tábor - Milí naši Rieškari, ako je už zvykom, aj tento rok sme si pre Vás pripravili Letný tábor Riešok. Je to desaťdňová akcia počas ktorej sa zabavíte, niečo naučíte a hlavne … Prejsť na článok

×

Osobné údaje spracúvame na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej „Nariadenie“). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Seminár

Kto spracováva vaše osobné údaje?

Riešky o.z., Tomášikova 15950/10B, 821 03 Bratislava-Ružinov, IČO: 53241738 (ďalej iba “Riešky”)

K osobným údajom dotknutej osoby a jej zákonného zástupcu majú prístup Riešky a dobrovoľníci zodpovedný za správu IT infraštruktúry.

Ku kontaktným informáciám a všetkým osobné údaje odovzdaných riešení dotknutej osoby majú prístup Riešky a dobrovoľníci zodpovedný za opravovanie riešení.

Aké údaje spracovávame?

 • Meno, priezvisko, používateľské meno, e-mail, e-mail na zákonného zástupcu, kategória, trieda, škola, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého bydliska, osobné údaje z riešenia
 • Technické cookies nevyhnutné na zabezpečenie riadneho chodu webovej stránky a IP adresu

Akým spôsobom získavame osobné údaje?

Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba pri registrácií do semináru, ak dovŕšila vek 16 rokov. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, tak osobné údaje poskytuje jej zákonný zástupca.

Technické cookies a IP adresu získavame automaticky.

Ako zaobchádzame s osobnými údajmi? Na aké účely, na akých právnych základoch a ako dlho spracúvame osobné údaje?

Účel Právny základ Rozsah spracúvaných údajov Ako dlho spracúvame osobné údaje?
Riadne zabezpečenie semináru (organizácia a fungovanie) Oprávnený záujem Meno, priezvisko, používateľské meno, e-mail, e-mail na zákonného zástupcu, kategória, trieda, škola a osobné údaje z riešenia Po dobu trvania registrácie na webovom sídle semináru
Tvorba a zverejnenie výsledkovej listiny Oprávnený záujem Meno, priezvisko, škola, kategória Po dobu prevádzkovania webového sídla semináru
Marketingová propagácia aktivít Riešok Súhlas E-mail a e-mail na zákonného zástupcu Po dobu prevádzkovania webového sídla semináru
Štatistické spracovanie (pre účely grantových výziev a výročných správ) Oprávnený záujem Dátum narodenia, pohlavie, škola, kategória, adresa trvalého bydliska Po dobu trvania registrácie na webovom sídle semináru
Prevádzkovanie webového sídla semináru Oprávnený záujem IP adresa Po dobu prevádzkovania webového sídla semináru

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

 • Riešky majú prístup k osobným údajom, aby zabezpečili organizáciu a fungovanie semináru.
 • Dobrovoľníci zodpovední za správu IT infraštruktúry majú prístup k osobným údajom, aby zabezpečili organizáciu a fungovanie semináru.
 • Dobrovoľníci zodpovední za opravovanie riešení majú prístup ku kontaktným údajom (meno, priezvisko, používateľské meno, e-mail, e-mail na zákonného zástupcu) a osobným údajom z riešenia, aby zabezpečili organizáciu a fungovanie semináru.
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland má prístup k e-mailom, ukladaniu údajov, tvorbe dokumentov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje; riadi sa týmito zásadami

Prezenčné akcie

Kto spracováva vaše osobné údaje?

Riešky o.z., Tomášikova 15950/10B, 821 03 Bratislava-Ružinov, IČO: 53241738 (ďalej iba “Riešky”)

Ku všetkým osobným údajom dotknutej osoby a jej zákonného zástupcu majú prístup Riešky, dobrovoľníci zodpovedný za správu IT infraštruktúry a dobrovoľníci pripravujúci akciu, na ktorú bola dotknutá osoba prihlásená.

Aké údaje spracovávame?

 • O dotknutej osobe spracovávame: meno, priezvisko, e-mail (voliteľné), telefónne číslo (voliteľné), ročník, kategóriu, umiestnenie v seminári, dátum narodenia, pohlavie, adresu trvalého bydliska, preferovanú stravu, údaje týkajúce sa zdravia, číslo registrácie preukazu zákazníka ZSSK, kategória dopravy ZSSK, osobné údaje potrebné na vedenie preukaznej evidencie na účely dane
 • O zákonnom zástupcovi dotknutej osoby spracovávame: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo
 • O platcovi spracovávame: meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska
 • Obrazové, obrazovo-zvukové, zvukové záznamy (ďalej iba “mediálne záznamy”) dotknutej osoby vyhotovené počas akcie
 • Technické cookies nevyhnutné na zabezpečenie formuláru a IP adresa

Akým spôsobom získavame osobné údaje?

Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba pri prihlasovaní na akciu alebo pri registrácií do semináru, ak dovŕšila vek 16 rokov. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, tak osobné údaje poskytuje jej zákonný zástupca.

Technické cookies a IP adresu získavame automaticky.

Mediálne záznamy sa vyhotovujú počas akcie. Počas akcie pri vytváraní mediálnych záznamov osôb, ktoré dali súhlas môžu byť zachytené aj osoby, ktoré nedali súhlas. Mediálne záznamy, ktoré obsahujú aj osoby, ktoré nedali súhlas nebudú zverejnené alebo pred ich zverejnením budú z nich odstránené alebo anonymizované osoby, ktoré nedali súhlas.

Ako zaobchádzame s osobnými údajmi? Na aké účely, na akých právnych základoch a ako dlho spracúvame osobné údaje?

Účel Právny základ Rozsah spracúvaných údajov Ako dlho spracúvame osobné údaje?
Riadne zabezpečenie akcie (organizácia a fungovanie) Oprávnený záujem

O dotknutej osobe spracovávame: meno, priezvisko, e-mail (voliteľné), telefónne číslo (voliteľné), ročník, kategória, umiestnenie v seminári, dátum narodenia, pohlavie, adresu trvalého bydliska

O zákonnom zástupcovi dotknutej osoby spracovávame: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo

Od momentu prihlásenia do času 3 týždňov po ukončení akcie
Doprava vlakom Oprávnený záujem O dotknutej osobe spracovávame: číslo registrácie preukazu zákazníka ZSSK, kategória dopravy ZSSK Od momentu prihlásenia do času 3 týždňov po ukončení akcie
Ochrana zdravia Nevyhnutné na ochranu života dotknutej osoby O dotknutej osobe spracovávame: preferovanú stravu, údaje týkajúce sa zdravia Od momentu prihlásenia do času 3 týždňov po ukončení akcie
Vydanie účtovného dokladu Zákonná povinnosť O platcovi spracovávame: meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska 11 rokov od momentu vyhotovenia účtovného dokladu
Štatistické spracovanie (pre účely grantových výziev a výročných správ) Oprávnený záujem O dotknutej osobe spracovávame: Dátum narodenia, pohlavie, škola, ročník, kategória, adresa trvalého bydliska 1 rok od ukončenia akcie
Zhotovenie a obrazových, obrazovo-zvukových záznamy, zvukových záznamov Oprávnený záujem O dotknutej osobe spracovávame: obrazové, obrazovo-zvukové záznamy, zvukové záznamy Od začiatku akcie do času 3 týždňov po ukončení akcie
Zverejnenie obrazových, obrazovo-zvukových záznamy, zvukových záznamov Súhlas O dotknutej osobe spracovávame: obrazové, obrazovo-zvukové záznamy, zvukové záznamy Po dobu prevádzkovania webového sídla alebo účtov na sociálnych sieťach
Zaplatenie miestnej dane Zákonná povinnosť O dotknutej osobe spracovávame: osobné údaje potrebné na vedenie preukaznej evidencie na účely dane Od momentu prihlásenia do času 3 týždňov po ukončení akcie
Zabezpečenie budúcich akcií a vedenie čiernej listiny Oprávnený záujem O dotknutej osobe spracovávame: meno, priezvisko Od momentu prihlásenia do času 5 rokov po ukončení pôvodnej akcie

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

 • Riešky majú prístup k osobným údajom dotknutej osoby, zákonného zástupcu a platcu, aby riadne zabezpečili akciu.
 • Dobrovoľníci zodpovední za správu IT infraštruktúry majú prístup k osobným údajom dotknutej osoby, zákonného zástupcu a platcu, aby riadne zabezpečili akciu.
 • Dobrovoľníci zodpovední za prípravu akcie majú prístup k osobným údajom dotknutej osoby, zákonného zástupcu a platcu, aby riadne zabezpečili akciu.
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland má prístup k e-mailom, ukladaniu údajov, tvorbe dokumentov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje; riadi sa týmito zásadami
 • Prevádzkovateľ sociálnych sietí (Facebook, Instagram) - Riešky majú zriadený profil na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, na ktorých zverejňujú informácie o svojich aktivitách, vrátane obrazových, obrazovo-zvukových záznamy z akcie. Pri spracúvaní osobných údajov sa prevádzkovateľ (Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, Ireland) riadi týmito zásadami
 • Prevádzkovateľ portálu Youtube - Riešky majú zriadený kanál na portáli Youtube, kde zverejňujú mediálne záznamy z akcie. Pri spracúvaní osobných údajo sa prevádzkovateľ portálu Youtube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) riadi týmito zásadami
 • V prípade využitia vlakovej dopravy má Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72, Bratislava 3, IČO: 35 914 939, ktorá sa riadi týmito zásadami, prístup k nasledujúcim údajom o dotknutej osobe: meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo registrácie preukazu zákazníka ZSSK, kategória dopravy ZSSK
 • V prípade využitia ubytovania (pri pobytových akciách) má prevádzkovateľ ubytovania (uvedený v prihláške) prístup k osobným údajom dotknutej osoby potrebným na vedenie preukaznej evidencie na účely dane.

Všeobecné ustanovenia

Odovzdávame vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo krajín EÚ)?

Osobné údaje uvedené pri registrácii neodovzdávame (neprenášame) do tretích krajín mimo EÚ. Sú uložené na serveroch výlučne v rámci EÚ.

Pri vašej interakcii na sociálnych sieťach, ktoré Riešky využívajú môže dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín predovšetkým v rámci využívania analytických a štatistických služieb prevádzkovateľov sociálnych sietí, na ktorých majú Riešky zriadený profil.

Aké sú vaše práva, ako dotknutej osoby?

 1. Právo na odvolanie súhlasu, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas
 2. Právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov
 3. Právo na obmedzenie spracovania
 4. Právo na prístup k osobným údajom
 5. Právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
 6. Právo na výmaz osobných údajov
 7. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
 8. Právo podať sťažnosť
 9. V prípade údajného porušenia platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov môžete podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žijete, resp. v krajine kde došlo k údajnému porušeniu ochrany osobných údajov. Na Slovensku je takým orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Časová lehota vybavenia vašej žiadosti pri uplatnení vašich práv:
Vždy sa pokúsime vybaviť žiadosť v priebehu 30-tich dní od jej doručenia. Lehota však môže byť vzhľadom na početnosť žiadostí a ich zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti vás budeme najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti informovať spolu s dôvodom predĺženia lehoty. Zároveň ste v tomto prípade oprávnení podať sťažnosť dozornému úradu.

Žiadosti pre uplatnenie práv dotknutej osoby môžete doručiť elektronicky, e-mailom na adresu gdpr@riesky.sk alebo poštou na adresu prevádzkovateľa, uvedenú v úvode tejto informácie.

Pri spracúvaní osobných údajov nevyužívame automatizované spracovanie ani profilovanie.