Výlet – Máj 2014

Zdra-ví-me vás U-šia-či-ko-via!

Pri-chá-dza-me v mie-ri a chce-me vám o-zná-miť, že sa bu-de ko-nať skve-lý rieš-kar-ský vý-le-tík. Tým-to vás te-da na ten-to vý-le-tík po-zý-va-me.

U-sku-toč-ní sa v so-bo-tu se-dem-nás-te-ho pia-ty dve-ti-síc-štr-násť v ča-se od de-via-tej ho-di-ny rá-no do štvr-tej ho-di-ny po-o-be-de. Bu-de sa ko-nať na Kam-zí-ku a stret-ne-me sa na zas-tá-vke s náz-vom Ko-li-ba o ča-se de-via-tej ho-di-ny let-né-ho ča-su na pla-né-te Zem. Do-sta-ne-te sa tam au-to-bu-som čís-lo 44 a-le-bo tro-lej-bu-som čís-lo 203.

Ak sa bo-jí-te, čo na ta-kom vý-le-te bu-de-te ro-biť, ne-boj-te sa. Bu-de-me sa hrať ne-ja-ké zá-bav-né hry, fris-bee, mož-no-že nás na-u-čí-te roz-prá-vať va-šou — ľuds-kou re-čou.

Po-treb-né ve-ci:
náv-rat-ka pod-pí-sa-ná od zá-kon-né-ho zás-tup-cu, špor-to-vé ob-le-če-nie pri-me-ra-né po-ča-siu, pev-ná o-buv, pi-tie, de-sia-ta

Ak by ste ma-li ne-ja-ké o-táz-ky, ne-vá-haj-te a na-píš-te nám na a-dre-su akcie@riesky.sk a-le-bo vo-laj-te na te-le-fón-ne čí-sla, kto-ré sú na-pí-sa-né do-le v ko-lón-ke Tel. čí-sla.

V prí- pa-de, že by po-ča-sie bo-lo pod-ľa va-še-ho ľud-ské-ho ná-zo-ru tak-po-ve-diac ška-re-dé a ne-bo-li by ste si te-da is-tí, či sa vý-let bu-de ko-nať, za-vo-laj-te tiež na jed-no z čí-sel v ko-lon-ke Tel. čí-sla.

Ak ste ná-ho-dou ne-ro-zu-me-li na-šej re-či, tu sú zhr-nu-té in-for-má-cie:
Miesto: Kamzík
Dátum a čas: 17.5.2014, 9:00 – 16:00
Miesto stretnutia: autobusová zastávka ‘Koliba’
MHD: 44, 203
Potrebné veci: vyplnená návratka, športové oblečenie primerané počasiu, pevná obuv, jedlo, pitie
Tel. čísla: 0904 05 95 05 (Zuzana Frankovská), 0910 240 268 (Juraj Májek)

návratka vo formáte pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *